Bašť se baví logo

Výkonná rada

 

 1. Výkonná rada je výkonným orgánem spolku a řídí veškeré aktivity spolku v období mezi zasedáními členské schůze, jíž se odpovídá za svou činnost.
 2. Členství ve výkonné radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů spolku.
 3. Z členů výkonné rady volí členská schůze předsedu spolku.
 4. Výkonná rada má nejméně tři, vždy však lichý počet členů.
 5. Výkonnou radu svolává předseda spolku nebo další člen výkonné rady nejméně čtyřikrát ročně.
 6. Výkonná rada zejména:
 • koordinuje činnost spolku
 • svolává a zajišťuje členskou schůzi
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku
 • stanovuje formu evidence členů spolku
 1. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. Výkonná rada rozhoduje většinou přítomných členů.
 3. Funkční období členů výkonné rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
 4. Výkonná rada předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti. Je povinna na požádání členské schůze podat vysvětlení skutečností uvedených ve zprávě o činnosti.

Členská schůze 20. prosince 2016 stanovila, že výkonná rada bude mít tři členy. Do výkonné rady byly zvoleny Iva Cucová, Martina Červenková a Renata Tlustošová. Členská schůze zvolila s řad členek výkonné rady předsedkyni spolku, kterým se k 15. lednu 2017 stala Iva Cucová.

Zápis nových údajů o spolku rejstříkovým soudem (14. 2. 2017)