Bašť se baví logo

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří členové spolku.
 2. Členská schůze se schází dle potřeby, ale minimálně jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává předseda, resp. další člen výkonné rady, který je povinen ji svolat též v případě, kdy o to požádá alespoň třetina členů spolku. Členská schůze se svolává pozvánkami zaslanými na elektronickou adresu a oznámení o konání členské schůze se vyvěšuje na informační desce Obecního úřadu v Bašti a na internetových stránkách spolku a Obce Bašť.
 3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
 • Schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů spolku a jejich změn
 • Schvalování plánu činnosti spolku na kalendářní rok
 • Schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření
 • Určení výše členského příspěvku
 • Volba členů výkonné rady a jejich počtu
 • Volba předsedy spolku
 • Kontrola a revize hospodaření
 • Rozhodnutí o zániku spolku
 • Vyloučení člena spolku
 • Další věci, o nichž se členská schůze usnese
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na členskou schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze usnášeníschopná, i když není přítomna nadpoloviční většina členů spolku. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas a hlasy všech členů spolku jsou si rovny.
 2. Jednání členské schůze řídí předseda. Z jednání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, jak bylo jednání svoláno, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaká usnesení byla přijata. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu.
 3. Členská schůze v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti členské schůze může rozhodovat prostřednictvím internetu.
 • Pokyn k hlasování prostřednictvím internetu může dát pouze předseda spolku.
 • Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
 • Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům spolku na jimi písemně sdělenou mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6.5. a 6.6.
 • Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům spolku.
 • Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů spolku jako při hlasování na společném zasedání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
 • Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování předseda spolku všem členům spolku.
 • V nejbližším zápise ze zasedání členské schůze musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

Zápisy z jednání členské schůze

Členská schůze 2016

Členská schůze 2015

Členská schůze 2014

Členská schůze březen 2013

Členská schůze únor 2012

Členská schůze červen 2011